kostnadsfri
provmånad

Integritetspolicy


Nordisk E-handelscertifiering behandlar personuppgifter. Begreppet "personuppgift" innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Observera att rena företagsuppgifter normalt inte är personuppgifter. Uppgifter om en Svensk enskild firma däremot är personuppgifter eftersom innehavaren alltid är en fysisk person.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom en ansökan om Certifierad E-handel eller genom vår webbsida, e-post eller per telefon.

Nordisk E-handelscertifiering kan också komma att lämna ut personuppgifter till sina samarbetspartners, som då kan behandla dessa personuppgifter. Samarbetspartners har inte tillstånd att använda personuppgifter för andra syften än Nordisk E-handelscertifiering.

Uppgifter delas inte med samarbetspartners eller tredje part i andra syften än för att vi eller dem ska kunna utföra hantering av tjänsten Certifierad E-handel.

Nordisk E-handelscertifiering medverkar ej till att skicka e-postreklam, så kallad spam. Ni kan få e-post rörande Certifierad E-handel eller annan kommunikation ni initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden. E-postutskick rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till våran verksamhet förekommer ej. Sker automatiskt utskick kan avregistrering från dessa enkelt ske från en länk i e-postmeddelandet.

Enligt den svenska lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) få information om detta, vad dessa kakor används till och hur kakor kan undvikas.

Denna webbplats kan innehålla kakor för att presentera besökaren innehåll i viss ordning eller efter vissa kriterier, spåra kampanjer eller erbjudanden samt för att samla generell besöksstatistik.

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Krav för Certifierad E-handel


För godkänd certifiering skall krav och regler enligt nedan uppfyllas. Certifieraren kan medge undantag vid speciella tillfällen.

Företaget...

 • Skall vara registrerat i Sverige, Norge eller Danmark.
 • Får ej ha ansökt om eller vara försatt i konkurs.
 • Får ej vara på ekonomiskt obestånd.
 • Får ej ha bytt merparten av styrelsen under den senaste 6 månadersperioden.

Sajten...

 • Ska nyttja kryptering där känsliga betaluppgifter skickas eller visas.
 • Ska presentera en personuppgifts och anti-spam policy för kunden.

Certifiering kan återkallas om Nordisk E-handelscertifiering eller certifierare anser att företaget/sajten...

 • Ej uppfyller samtliga krav ovan.
 • Ej fullföljer kundlöften.
 • Ej åtgärdar allvarliga kundklagomål.
 • Ej svarar på kommunikation inom rimlig tid.
 • Lämnar ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande.
 • Skickar nyhetsbrev eller liknande trots att kunden avregistrerat sig från detta.
 • Ej har täckning för påståenden i marknadsföring.
 • Presenterar förvirrande prisuppgifter eller produkt/tjänstebeskrivningar.
 • Har oreglerade skulder relaterade till certifieringen.
 • Visar fasta bilder på märkningen eller märkning som inte är länkad till butikens certifikat hos oss.
 • Bryter mot Svensk, Norsk eller Dansk lag (respektive)

Villkor för Köpskydd


Köpskyddet gäller automatiskt och gratis hos alla Certifierade E-handlare. När du ska beställa så kan du kontrollera certifieringen genom att klicka på den datummärkta symbolen i butiken. Du ska då komma då till vår certifikatsida. Du kan också alltid se här: Kontrollera e-butik.

Begränsningar:

 • Köpskyddet gäller när köparen begärt men inte får återbetalning från e-handlaren för betald vara vid utebliven leverans, alternativt då en annan produkt än den beställda skickats till köparen.
 • Köpskyddet gäller om köparen inlämnat klagomål till Nordisk E-handelscertifiering senast en månad efter beställningsdatum, och om det gjorts från samma e-postadress som använts vid köpet.
 • Köparen måste vara behjälplig med den information som krävs för att Nordisk E-handelscertifiering ska kunna reda ut klagomålet.
 • Köpskyddet gäller endast om beställningen gjorts när butiken var en Certifierad E-handel.
 • Köpskyddet gäller enbart fysiska produkter.
 • Köpskyddet gäller enbart privatpersoner äldre än 18 år och medborgare i Sverige, Norge eller Danmark.
 • Köpskyddet gäller inte varor som beställs till postbox.
 • Köpskyddet gäller ekonomisk kompensation vid förlust av pengar, inte tid, följdverkningar eller övriga konsekvenser.
 • Full betalning för köpet måste vara gjord och kvitto på betalningen måste kunna uppvisas.
 • Betalningen måste ha gått via en betalväxel (ej banköverföring).
 • Köpskyddet täcker högst upp till 10 000 kronor (i lokal valuta i Sverige, Norge respektive Danmark) per person och butik.
 • Utbetalning sker först efter att återbetalning prövats hos kortutgivare eller annan betalkanal, dock tidigast en månad och senast tre månader efter inkommet klagomål.
 • Köpskyddet täcker högst 10 beställningar per incident i en Certifierad E-handel. Med incident avses ett köp av en kund som uppfyller alla ovanstående kriterier. Incidenter behandlas i kronologisk ordning efter tidpunkt för klagomål till oss.

Villkor för Certifierad E-handel


Certifierad E-handel kostar 0kr SEK under första månaden, därefter 299kr SEK/månad. Uppsägningstid tillämpas inte under första månaden, därefter tre kalendermånader. Betalningsvillkor faktura 30 dagar. Priser angivna exklusive moms. Fakturapåminnelseavgift 60kr SEK. Ni får betalningsalternativ för 3, 6 och 12 månaders förskottsbetalning. För giltig uppsägning ska certifieringen vara borttagen från er sajt före avtalstidens slut. Uppsägning ska ske skriftligt genom post eller e-post och bekräftas med e-post. I de fall certifieraren bedömer det nodvändigt att enligt fastställt regelverk återkalla certifieringen, har det certifierade företaget ingen rätt till ersättning eller annan kompensation annat än för återbetalning av eventuella förinbetalda månadsavgifter. Det certifierade företaget åtar sig även att hålla certifieraren skadelös från anspråk från tredje part som relaterar till certifieringen. Avtalspart är Bit Security AB, orgnr 556647-4259.

Stadgar


§ 1 Föreningsnamn

Föreningens namn (firma) är Nordisk E-handelscertifiering (Svenska), Nordisk E-handelssertifisering (Norska), Nordisk E-handelscertificering (Danska), Nordic E-commerce Certification (Engelska).

§ 2 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län, Sverige.

§ 4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

§ 5 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 6 ändamål

Föreningens ändamål är att verka för en så säker och trygg miljö som möjligt för konsumenter av tjänster och varor på Internet genom en av denna förening utarbetad kvalitetsmärkning.

§ 7 Verksamhet

Föreningen ska ta fram och underhålla en oberoende kravstandard för Internet-sajter för att underlätta för allmänhet och kunder att bedöma hur trygg och tillförlitlig användningen av sajten och dess tjänster är. Detta gäller både IT-säkerhet och hur företaget bakom sajten sköts för att klassas som seriös, trygg och pålitlig. Föreningen utser och godkänner de parter som har rätt att certifiera enligt fastställt regelverk.

§ 8 Medlemskap

Till medlem kan antas en fysisk eller juridisk person såväl svensk som utländsk som åtar sig att följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas och beviljas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 9 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av föreningsstämman. Avgiften skall stå i relation till föreningens administrativa omkostnader.

§ 10 Medlems skyldigheter

Varje medlem ska årligen till föreningen betala fastställd medlemsavgift, samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 11 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 12 Stödmedlemmar

Till stödmedlem antas en fysisk eller juridisk person som så önskar, samt som har bidragit med valfritt penningbelopp till föreningens verksamhet. Beloppsgräns och giltighetstid fastställs av styrelsen. Stödmedlem har ej närvaro-, motions- och rösträtt på stämman.

§ 13 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst två och högst fem ordinarie ledamöter samt lägst noll och högst fem suppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa föreningsstämma.

Styrelsen konstituerar sig själv snarast efter föreningsstämman.

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 14 Beslutande organ

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

§ 15 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång på den tid och plats som styrelsen beslutar.

Extra föreningsstämma skall utlysas då styrelsen så beslutar eller minst hälften av föreningens medlemmar framställer skriftlig begäran härom. I kallelse till extra föreningsstämma skall lämnas uppgift om ärende(n) som skall behandlas.

Vid ordinarie föreningsstämma (och vid tillämpliga delar vid extra föreningsstämma) ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän, att jämte mötets ordförande justera protokollet.
 5. Styrelsens årsredovisning.
 6. Resultat och balansräkning.
 7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 8. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 11. Val av valberedning.
 12. Av styrelsen väckta frågor.
 13. Inkomna motioner.
 14. övriga frågor.
 15. Mötets avslutande.

§ 16 Kallelse och motionsrätt

Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligt per brev eller e-post och minst två veckor före mötet och inkludera information om motioner och av styrelsen väckta frågor. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före föreningsstämman.

§ 17 Beslutsmässighet

Beslut vid föreningsstämma fattas med enkel majoritet, med undantag för fråga om stadgeändring eller upplösning som regleras enligt § 18 stadgeändring samt § 19 upplösning. Vid lika röstetal gäller den mening för vilken mötets ordförande lagt sin röst.

§ 18 Rösträtt

Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Rösträtten skall utövas personligen eller via ombud med fullmakt. Ombud får som mest representera sig själv samt en annan medlem.

§ 19 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring skall fattas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst ett skall vara ordinarie årsstämma. Beslut kräver för sin giltighet dessutom att minst tre fjärdedelar av de angivna rösterna är för förslaget.

§ 20 Upplösning

Föreningen upplöses genom beslut på föreningsstämma. Föreningen kan inte upplösas så länge minst tre medlemmar i föreningen vill fortsätta arbetet. Vid upplösning lämnas samtliga tillgångar till föreningens grundare.

Missbruk


Vi ser allvarligt på missbruk av varumärket Certifierad E-handel. För att skydda varumärket och konceptet kommer vi att vidta åtgärder mot allt missbruk. Märkningen (logotypen) för Certifierad E-handel är ett registrerat varumärke.

Endast en av Nordisk E-handelscertifiering godkänd Certifierad E-handel får visa upp märkningen (logotypen) för Certifierad E-handel eller referenser till att de är en Certifierade E-handel. Märkningen (logotypen) måste läggas in med det skript som tillhandahålls vid godkännandet. När detta görs korrekt laddas logotypen från Nordisk E-handelscertifierings servrar och och visar en datumstämpel i symbolen som också är klickbar. Ett klick på symbolen leder till vår sajt och sidan certifikat som verifierar att den aktuella e-butiken är en Certifierad E-handel.

Det är inte tillåtet även för en godkänd Certifierad E-handel att lägga in logotypen på någon annat sätt än med det skript som tillhandahålls. Publicering av logotypen som statisk (fast) bild är inte tillåtet och kan leda till återkallelse av certifieringen.

Allt missbruk av Certifierad E-handels symbol innebär bl.a. bedrägeri och varumärkesintrång och kommer att polisanmälas och följas upp rättsligt samt med våra leverantörer och partners inom bland annat e-handelsplattformar och webhotell.

Vill ni som kund publicera logotypen för Certiferad E-handel i tryckt form eller i annat sammanhang tillåter vi detta efter skriftlig överenskommelse. Kontakta oss angående detta.

Som konsument bör ni verifiera att en e-handel är en godkänd Certifierad E-handel genom att klicka på märkningen för Certifierad E-handel.

Om ni är osäker på om en sajt som publicerat märkningen för Certifierad E-handel verkligen är det, kan ni kan ni kontakta oss.

Ändringar


Samtliga villkor kan komma att ändras utan förvarning.